Blog

Utylizacja odpadów - definicja i metody

Utylizacja odpadów to pojęcie, które skłania do zastanowienia się nad stanem środowiska naturalnego. Według GUS przeciętny Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów rocznie, a plastikowe torebki oraz innego rodzaju śmieci wywołują spustoszenie w przyrodzie. Co to jest utylizacja i jakie jej metody są obecnie stosowane?

 Co to jest utylizacja odpadów?

Utylizacja odpadów, czyli inaczej ich przetworzenie, zakłada ponowne wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. W samych przepisach nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, co to jest utylizacja, a polskie ustawodawstwo posługuje się wieloma pojęciami dla określania sposobów ponownego wykorzystania odpadów. Samo słowo pochodzi od francuskiego „utilisation” i oznacza „stosowanie”, „gospodarowanie” lub „użytkowanie”. Najważniejszą regułą, która powinna przyświecać tematyce gospodarowania odpadami, jest zasada zrównoważonego rozwoju, rozumiana jako taki rozwój społeczeństwa, w którym wszelkie działania gospodarcze czy polityczne są podejmowane z troską o środowisko naturalne. W tym kontekście utylizacja odpadów oraz gospodarowanie nimi ma na celu zachowanie równowagi przyrodniczej oraz zapewnienie zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom możliwości swobodnego korzystania z zasobów naturalnych.

Metody utylizacji – jak postępować z odpadami?

Według Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach hierarchia postępowania z odpadami zakłada szereg działań, które mają zabezpieczyć środowisko naturalne przed negatywnym wpływem śmieci. Przepisy wprowadzają następujące czynności:

  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • przygotowywanie do ponownego użycia (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych),
  • recykling,
  • inne procesy odzysku,
  • unieszkodliwianie (m.in. składowanie, spalanie).

Fizykochemiczne, biologiczne i termiczne metody utylizacji

Eksperci wyróżniają fizykochemiczne, biologiczne oraz termiczne metody utylizacji odpadów. W pierwszym przypadku wykorzystuje się procesy neutralizacji lub strącania, po utylizacji odpady mogą być bezpiecznie składowane lub ponownie wykorzystane. Biologiczne metody utylizacji stosuje się wobec odpadów organicznych. W obrębie tej metody wyróżnia się utylizację tlenową (kompostowanie) oraz beztlenową (fermentację metanową).

Do najbardziej popularnych sposobów utylizacji śmieci należą metody termiczne (spalanie), które pozwalają zredukować objętość odpadów nawet o 90%. Z kolei unieszkodliwianie definiowane jest jako poddanie odpadów procesom przekształceń w celu doprowadzenia do stanu, w którym przestają zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Często stosowane są również metody przekształcania (recyklingu), które pozwalają na powtórne wykorzystanie odpadów.

Utylizacji powinny być poddawane nie tylko odpady komunalne, ale także wielkogabarytowe, elektrośmieci czy odpady niebezpieczne. W przypadku odpadów zagrażających środowisku naturalnemu ważne jest, żeby nie dokonywać utylizacji na własną rękę. W takiej sytuacji najlepiej zamówić specjalny kontener na odpady oraz jego transport. Kontenerowy wywóz śmieci i odpadów w Krakowie i najbliższych okolicach oferuje np. nasza firma – DPR.