Blog

Gospodarka odpadami skażonymi w czasie epidemii

Odbiór odpadów skażonych i po kwarantannie to zupełnie nowe wyzwanie, z którym muszą borykać się firmy zajmujące się gospodarką odpadami w Krakowie. Jak wyglądają przepisy wprowadzone na czas epidemii? Co się zmienia dla zwykłych obywateli i przedsiębiorstw? 

Nowe zasady postępowania z odpadami skażonymi

Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie przepisów, które mają zapewnić ochronę przed skutkami groźnego wirusa. Na początku kwietnia Ministerstwo Klimatu we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowało nowe zasady postępowania z odpadami wytworzonymi w czasie epidemii. Resort podkreśla, że śmieci powstające w gospodarstwach domowych należy traktować jak odpady komunalne, jednak postępowanie z nimi musi nosić znamiona szczególnej ostrożności.

Nowe zasady zostały opublikowane w „Wytycznych w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19”. Z dokumentu wynika, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe powinny być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Są to między innymi maseczki ochronne oraz rękawiczki. Wytyczne regulują też sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji zarówno przez osoby narażone na zakażenie koronawirusem, jak i zakażone czy mające kontakt z osobami zakażonymi. Dokument odnosi się również do odpadów wytworzonych przez osoby chore na COVID-19.

Publikacja Ministerstwa Klimatu zawiera wytyczne dla:

  • gmin,
  • osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze,
  • osób przebywających w izolacji,
  • podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami skażonymi

Gminy mają za zadanie dostarczać worki zapewniające łatwą identyfikację odpadów skażonych. Mogą one wyróżniać się kolorem lub być oznaczone odpowiednim symbolem. Ponadto gminy mają też za zadanie organizować transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania.

Z kolei osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny segregować odpady i wrzucać do odpowiednich pojemników, a środki ochronne (maseczki, rękawiczki) – gromadzić w workach, które po zawiązaniu powinny być wrzucane do kontenera na odpad zmieszane.

Bardziej restrykcyjne zasady dotyczą osób przebywających w izolacji. Zaleca się w szczególności odczekanie 72 godzin od zamknięcia worka przed przekazaniem go do odbioru, a także spryskanie go środkiem wirusobójczym. Worków, w których znajdują się odpady skażone, nie można zgniatać ani zapełniać powyżej ¾ jego pojemności. Po zapełnieniu należy worek zawiązać i wynieść z pomieszczenia. Wystawiony worek odbiera osoba wynosząca odpady, która wkłada go do drugiego, zawiązuje i oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka. Następnie jest on przenoszony do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów.

Zalecenia dla podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami w Krakowie

Szczegółowe wytyczne dotyczą również firm, które organizują wywóz odpadów w Krakowie. Kraków i inne polskie miasta obowiązują takie same zasady – zaleca się między innymi, żeby odpady selektywne magazynować przez min. 9 dni przed oddaniem ich do przetworzenia. Podmioty te mają również informować osoby wystawiające odpady o konieczności szczelnego zamykania worków. Pracownicy firm zajmujących się gospodarką odpadami w Krakowie powinni również przestrzegać norm higieny – zaleca się dezynfekowanie rąk, kabin pojazdów oraz urządzeń, a także odpowiedni strój ochronny i inne akcesoria.