Blog

Ile kosztuje wywóz śmieci z domku jednorodzinnego

Gospodarka odpadami komunalnymi i kwestia wywozu śmieci z domów jednorodzinnych wzbudza wiele kontrowersji – od 2013 roku to gminy ustalają harmonogram odbioru odpadów, a także stawki, na podstawie których rozliczani są mieszkańcy. Ile kosztuje wywóz śmieci z domku jednorodzinnego w Krakowie i okolicach? Od czego uzależnione są opłaty?

Od czego zależy koszt wywozu śmieci?

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lipca 2013 roku, nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego szereg obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Gminy zostały uprawnione do samodzielnego ustalania stawek za wywóz śmieci. Sposoby naliczania opłat są uzależnione między innymi od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, powierzchni lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody, a także jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego. Gminy ustalają stawki, biorąc pod uwagę również inne czynniki – między innymi rodzaj odpadów, odległość od miejsca składowania oraz to, czy mieszkańcy zadeklarowali selektywną zbiórkę śmieci.

Ile kosztuje wywóz śmieci z domku jednorodzinnego w Krakowie?

Mieszkańcy Krakowa są zobowiązani do wnoszenia opłat za wywóz śmieci comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca. Stawki wymienione są w Uchwale nr XLVII/843/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Według przepisów opłaty za odpady segregowane wynoszą dla gospodarstwa:

  • jednoosobowego – 26 zł,
  • dwuosobowego- 36 zł,
  • trzyosobowego – 46 zł,
  • czteroosobowego – 56 zł.

Z kolei stawki za odpady zbierane nieselektywnie wynoszą dla gospodarstwa:

  • jednoosobowego – 39 zł,
  • dwuosobowego – 54 zł,
  • trzyosobowego – 69 zł,
  • czteroosobowego – 84 zł.

Opłaty za wywóz śmieci w województwie małopolskim

Ile kosztuje wywóz śmieci z domku jednorodzinnego w innych gminach województwa małopolskiego? W Olkuszu opłaty uiszczane są raz na miesiąc i wynoszą 9,50 zł za osobę w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów oraz 16,50 zł za osobę w przypadku zbiórki nieselektywnej. Z kolei w gminie Wieliczka od 1 kwietnia 2019 roku stawki zostaną podniesione i wyniosą odpowiednio 15 zł za osobę miesięcznie za odpady segregowane (wcześniej 10 zł) oraz 30 zł za osobę za odpady niesegregowane (było to 20 zł).

Wyższe stawki obowiązują również w gminach powiatu myślenickiego – w Pcimiu mieszkańcy od stycznia 2019 roku płacą 13 zł za osobę miesięcznie za odpady segregowane oraz 26 zł za śmieci niesegregowane. Z kolei w samych Myślenicach za odpady zbierane selektywnie mieszkańcy płacą 9 zł za osobę, a zbierane nieselektywnie – 19,80 zł. Wyższe stawki za wywóz śmieci uchwaliła również Rada Miasta Limanowa – od stycznia 2019 roku opłaty za osobę w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wynoszą 13 zł miesięcznie, a nieselektywnej – 26 zł.