Blog

Odpady poprodukcyjne - definicja, przykłady i metody utylizacji

Odpady poprodukcyjne należą do szczególnego rodzaju śmieci – ze względu na potencjalną zawartość toksycznych lub po prostu szkodliwych dla środowiska substancji, należy zwrócić uwagę na ich prawidłową utylizację. W artykule omawiamy definicję, przykłady oraz proces, jak powinna przebiegać utylizacja odpadów poprodukcyjnych.

Odpady poprodukcyjne – definicja

W przepisach nie znajdziemy definicji odpadów poprodukcyjnych. Można jednak zaliczyć do nich wszelkiego rodzaju pozostałości procesu produkcyjnego, których podmiot wytwarzający (posiadacz) nie ma zamiaru ponownie wykorzystać. Mogą to być różnego rodzaju materiały, substancje lub produkty uwzględnione w ramach ewidencji odpadów. Żeby odpad zaklasyfikować do tej kategorii, musi zostać spełniona jeszcze jedna przesłanka – posiadacz powinien mieć zamiar pozbycia się go lub jest zobowiązany do pozbycia się odpadu.

Do odpadów poprodukcyjnych zaliczyć można m.in. odpady:

  • opakowaniowe,
  • tworzyw sztucznych,
  • metaliczne,
  • farmaceutyczne,
  • chemiczne.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych w świetle nowych przepisów

Od 2020 roku obowiązują nowe przepisy, na mocy których przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady inne niż komunalne (w tym również poprodukcyjne), muszą być zarejestrowane w systemie BDO (Baza Danych Odpadowych). Elektroniczny system kontroli odpadów ma na celu zapewnienie większej przejrzystości w gospodarowaniu śmieciami, które często bywają niebezpieczne dla środowiska naturalnego, a także są składowane w niedozwolonych miejscach.

Jakie podmioty podlegają obowiązkowi rejestracji? Katalog znajdziemy w ustawie o odpadach. Zalicza się do nich m.in.:

  • podmioty wprowadzające na terytorium kraju produkty,
  • prowadzące odzysk lub recykling odpadów powstałych z tych produktów,
  • organizacje odzysku zajmujące się tymi produktami,
  • eksportujących odpady opakowaniowe,
  • inne podmioty wymienione w ustawie.

Rejestracja odbywa się w urzędach marszałkowskich, które działają na zlecenie Ministerstwa Klimatu. Za niedopełnienie obowiązku grożą surowe sankcje – kara grzywny, a nawet aresztu. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność bez wpisu do rejestru, mogą być obciążeni karą od 5 tys. nawet do 1 mln złotych. Od stycznia 2020 roku od podmiotów, które zaniechają obowiązku rejestracji, odpady nie są odbierane.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych – jak powinna przebiegać?

Odpady poprodukcyjne nie mogą trafić do zwykłego kontenera na śmieci lub co gorsza, być składowane w nielegalny sposób na terenie przedsiębiorstwa. Podmioty, które wytwarzają pozostałości poprodukcyjne, powinny gospodarować nimi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, np. zdecydować się na wywóz odpadów w Krakowie oraz okoliczne miejscowości mogą skorzystać z pomocy firmy DPR, która świadczy specjalistyczne usługi w promieniu do 30 km od byłej stolicy Polski. Przedsiębiorstwo dysponuje flotą pojazdów przystosowaną do wywozu odpadów, posiada również kontenery o pojemności 6m3, 7m3 i 10m3.