Blog

Opłata za wywóz śmieci - obowiązujące przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki opłat za wywóz śmieci ustalają jednostki samorządu terytorialnego. Czy opłaty te są obowiązkowe dla każdego mieszkańca, a może można ich uniknąć? Jak wygląda kwestia płacenia za śmieci w Krakowie? Przedstawiamy aktualne informacje.

Czy opłata za wywóz śmieci jest obowiązkowa?

Gospodarka odpadami to jedna z najbardziej palących kwestii w każdej gminie. Wielu mieszkańców zastanawia się, czy istnieje możliwość uniknięcia opłat za wywóz odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Przepisy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadają gminom prawo do nakładania opłat za wywóz śmieci, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 7 marca 2018 r., w którym stwierdzono, że właściciele nieruchomości nie mogą unikać płatności, nawet jeśli pozbywają się odpadów we własnym zakresie.
Opłata za wywóz śmieci jest zatem obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców danej gminy. Przepisy nakładają na mieszkańców także dodatkowe obowiązki – między innymi konieczność złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji na temat wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Opłata za wywóz śmieci w Krakowie

Gospodarkę odpadami w Krakowie, a także kwestię płatności za wywóz śmieci, reguluje Uchwała nr XLVII/843/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie powyższych przepisów mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków mają obowiązek uiszczania opłaty za odbiór i wywóz śmieci comiesięcznie z góry w terminie do 14 dnia każdego miesiąca – na rachunek bankowy gminy lub w kasie Urzędu Miasta. Z kolei właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości o przeznaczeniu rekreacyjnym, z których korzysta się jedynie przez część roku, mają obowiązek uiszczania opłat ryczałtowych za rok kalendarzowy do 14 marca tego roku.

Od czego zależy opłata za wywóz śmieci?

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych uzależnione są od wielu czynników – ustalając wartość opłaty gminy biorą pod uwagę między innymi odległość od wysypiska, rodzaj odpadów, a także koszt ich transportu oraz składowania. Na niższe stawki mogą liczyć właściciele nieruchomości, którzy decydują się na segregowanie śmieci. W Krakowie czteroosobowa rodzina mieszkająca w domu jednorodzinnym płaci za wywóz śmieci 84 zł miesięcznie lub 56 zł, jeśli segreguje odpady. W kolei w blokach mieszkalnych opłaty wynoszą odpowiednio 73 zł i 50 zł. Ministerstwo Środowiska planuje natomiast podwyżki opłat za wywóz śmieci – projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla osób niesegregujących śmieci przewiduje zwiększenie kosztów nawet czterokrotnie.