Blog

Segregacja śmieci od kwietnia 2019 w Krakowie - zmiany w przepisach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, wprowadza szereg zmian i nowych obowiązków dla właścicieli nieruchomości. Zmiany wynikają między innymi z konieczności dostosowania polskiego prawa do wytycznych Unii Europejskiej. Jak wygląda segregacja śmieci od początku 2019 roku?

Segregacja śmieci w 2019 roku – nowe stawki

O prognozach na temat cen za wywóz śmieci w 2019 roku pisaliśmy już na naszym blogu. Od 1 stycznia 2019 roku gminy jako organy zarządzające gospodarką odpadami mogą narzucać nawet czterokrotnie wyższe opłaty na mieszkańców za niesegregowanie śmieci. Selektywna zbiórka śmieci nie jest obowiązkowa, jednak zdecydowanie niższe stawki stanowią dużą zachętę dla właścicieli nieruchomości. Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednostki samorządu terytorialnego będą też powiadamiane przez firmy zajmujące się wywozem odpadów o tym, że mieszkańcy nie wywiązują się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki śmieci, a takie praktyki będą skutkować podniesieniem opłat.

Segregacja śmieci w Krakowie od kwietnia 2019 roku

Mieszkańcy Krakowa od 1 kwietnia 2019 r. muszą przygotować się na nowe zasady segregacji odpadów. Zgodnie z Uchwałą nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, śmieci będzie trzeba wrzucać do pięciu pojemników:

  • niebieskiego – na papier,
  • żółtego – na metal i tworzywa sztuczne,
  • zielonego – na szkło,
  • brązowego – na bioodpady,
  • szarego – na odpady zmieszane.

Zasady segregacji śmieci obowiązujące od 2019 roku zakładają, że do pojemnika niebieskiego należy wrzucać suchy i niezatłuszczony papier, tekturę, gazety, zeszyty, a także papier do pakowania. W pojemniku żółtym powinny znaleźć się odpady komunalne z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – takie jak opakowania po produktach spożywczych, kosmetykach czy paście do zębów. Pojemnik zielony służyć ma do wyrzucania odpadów szklanych – butelek i słoików. Nie można w nim umieszczać luster, szkła stołowego, zbrojonego lub hartowanego.

Do pojemnika koloru brązowego można wyrzucania odpadki pochodzące z kuchni – resztki jedzenia, obierki, fusy z kawy i herbaty czy skorupki jajek. Nie można w nim umieszczać kości ani mięsa. Z kolei szary pojemnik służy do wyrzucania odpadów zmieszanych, do których należą między innymi pieluchy, resztki mięsa, ręczniki papierowe czy rozbite naczynia kuchenne.

Nowa segregacja śmieci w 2019 roku

Mieszkańcy Krakowa mogą również skorzystać z oferty Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych („Lamusownia” przy ul. Nowohuckiej 1 oraz „PGOW Barycz” przy ul. Krzemienieckiej 40), do których można przynosić odpady niebezpieczne, takie jak stare baterie, lekarstwa, żarówki, resztki lakierów oraz farb. Do tych punktów można odtransportować także inne odpady, które pozostały np. po opróżnieniu mieszkania w Krakowie.

Władze miasta zapewniły również mieszkańcom usługi odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych (program „Elektrobrygada na telefon”), odbiór tekstyliów (program „100% korzyści”), a także odbiór odpadów zielonych, wielkogabarytowych i bioodpadów z gastronomii.