Blog

Pojemniki na odpady

Choć wytwórcą i posiadaczem odpadów może być ten sam podmiot, to terminy te nie są tożsame. Kim więc jest posiadacz, a kim wytwórca odpadów? Jakie obowiązki nakładają na nich obowiązujące dziś w Polsce przepisy?

Akty prawne, które w naszym kraju regulują gospodarkę odpadami to Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001, uchwalona w tym samym dniu ustawa o odpadach, a także ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 11 maja 2001.

To właśnie w tych dokumentach znajdziemy definicje wytwórcy i posiadacza odpadów oraz pełen zakres ich obowiązków. Mimo tego, że ta kwestia nie jest zbyt skomplikowana, nadal nietrudno o pomyłki w interpretacji przepisów. A że ich skutkiem mogą być dotkliwe czasem kary, warto powiedzieć na ten temat kilka słów i wyjaśnić kim jest wytwórca, a kim posiadacz odpadów.

Wytwórca odpadów

W myśl przepisów wytwórcą odpadów jest każdy podmiot, którego działalność wiąże się z powstawaniem odpadów wszelkiego typu. Może to być osoba prywatna wytwarzająca odpady wskutek działalności gospodarstwa domowego, firma każdego typu lub instytucja publiczna.

Wytwórca odpadów powinien przechowywać je jedynie w celu zebrania ilości odpowiedniej do wywiezienia na miejsce składowania. Maksymalny czas przechowywania odpadów u wytwórcy to według obowiązujących w naszym kraju norm 12 miesięcy. Odpady muszą być przechowywane w sposób bezpieczny, odpowiedni dla ich rodzaju, a w przypadku odpadów niebezpiecznych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na ich wytwarzanie.

Posiadacz odpadów

Ten termin oznacza z kolei podmiot, który faktycznie włada odpadami. Rzecz jasna może nim być wytwórca odpadów, ale nie zawsze tak jest. Polskie przepisy przyjmują, że posiadaczem odpadów jest podmiot, na którego posesji są one przechowywane. Posiadaczem odpadów nie jest natomiast firma zajmująca się ich przewozem, np. wywozem śmieci.

Obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, jak nietrudno się domyślić, często są wspólne. Posiadacz odpadów ma ponadto obowiązek prowadzenia bieżącej ewidencji ilościowej i jakościowej, z którego zwolnione są podmioty wytwarzające odpady komunalne oraz wycofane z użytku, zezłomowane w stacji demontażu pojazdów samochody i motocykle. Oznacza to, że firmy wytwarzające odpady, będące skutkiem bytowania pracowników, takiej ewidencji prowadzić nie muszą.